Επικοινωνια

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

eel
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS
Λεωφ. Α. Συγγρού 27, 11743 Αθήνα,
Τ:213 0387248. Τ/F:210 6717361. Email:info@eel.gr
www.eel.gr


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Αθήνα
Βαλέστρα 2 & Λεωφ. A. Συγγρού 168, 17671 Καλλιθέα, Αθήνα
Τ:210 3250260. Email:athens@globalevents.gr

Θεσσαλονίκη
Σταδίου 50Α, 55534, Πυλαία Θεσσαλονίκης
Τ:2310 247734. F:2310 247746. Email:info@globalevents.gr
www.globalevents.gr

Φόρμα επικοινωνίαςΤα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που εισάγονται από τον συµµετέχοντα στην παρούσα φόρμα δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά µόνον εάν τούτο επιβάλλεται εκ του νόµου ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή, καθώς κι όταν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη για την καθοιονδήποτε τρόπο δηµοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων.

Η Global Events ως υπεύθυνος επεξεργασίας βάσει των προδιαγραφών της ισχύουσας νοµοθεσίας τηρεί σχετικό αρχείο προσωπικών δεδοµένων σε πλήρη συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, στο οποίο έχει πρόσβαση ο συµµετέχων. Αναλυτικά η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων στο www.globalevents.gr/terms

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων γίνεται µε σκοπό την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών εκ µέρους της Global Events, την υποστήριξη της επικοινωνίας µεταξύ της Global Events και του συµµετέχοντα, την ανταπόκριση σε κάθε είδους αίτηµά του, την πληροφόρηση και παντός είδους ενηµέρωσή του ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες και προσφορές µε ενηµερωτικά δελτία.

Ο συµµετέχων µε το παρόν παρέχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των παρεχόµενων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την Global Events έχοντας ενηµερωθεί ειδικά και µε τρόπο σύµφωνο µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Ο συµµετέχων διατηρεί τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία δικαιώµατα (δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων κα.), τα οποία µπορεί να ασκήσει επικοινωνώντας στο info@globalevents.gr

Μπορείτε να διαβάσετε τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ στο site µας www.globalevents.gr/terms